خانه انجمن نور اروند برگزاری اردوی تفریحی نور اروند

برگزاری اردوی تفریحی نور اروند

برگزاری اردوی تفریحی نور اروند

به گزارش روابط عمومی نور اروند در تاریخ 94/5/28 اردوی تفریحی- سیاحتی  در شهر دهدز برگزار گردید.

  

 

 

در این اردوی تفریحی دو روزه در شهر دهدز  نابینایان  و کم بینایان انجمن نور اروند حضور داشتند.