خانه موسسه هدای اندیشه برگزاری کارگاه مقاله نویسی 26 مرداد 94

برگزاری کارگاه مقاله نویسی 26 مرداد 94

برگزاری کارگاه مقاله نویسی 26 مرداد 94 

به گزارش روابط عمومی هدای اندیشه در تاریخ 94/5/26 کارگاه مقاله نویسی توسط مدرس خانم مریم نیاکان کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی برگزار گردید.