خانه موسسه هدای اندیشه پذیرفته شدن مقاله نقش جایگاه برنامه ی فلسفه برای کودکان بر توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه اروند در اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه ی پایدار.مرداد94

پذیرفته شدن مقاله نقش جایگاه برنامه ی فلسفه برای کودکان بر توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه اروند در اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه ی پایدار.مرداد94

پذیرفته شدن مقاله نقش جایگاه برنامه ی فلسفه برای کودکان بر توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه اروند در اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه ی پایدار.مرداد94

به گزارش روابط عمومی هدای اندیشه مقاله نقش جایگاه برنامه ی فلسفه برای کودکان بر توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه اروند در اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه ی پایدار در کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه ی پایدار (در تاریخ 10 شهریور1394 در تهران ) برگزار می گردد، توسط انجمن مدیریت آموزش ایران پذیرفته شد.

آقای محمود رضا ابراهیمی و خانم مریم نیاکان  و خانم سمیه ناصری از پژوهشگران این مقاله می باشند.

گفتنی است مقاله علمی و پژوهشی موسسه هدای اندیشه در کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی اردیبهشت 94 در ترکیه پذیرفته شده بود.