خانه موسسه هدای اندیشه برگزاری کارگاه دو روزه برنامه استراتژیک 15و 17مرداد 94

برگزاری کارگاه دو روزه برنامه استراتژیک 15و 17مرداد 94

برگزاری کارگاه دو روزه برنامه استراتژیک 15و 17مرداد 94
 

به گزارش روابط عمومی هدای اندیشه در تاریخ 15و 17مرداد 94 کارگاه دو روزه استراتژیک برگزار گردید.

گفتنی است هدف از این برنامه ، سازماندهی قویی بلند مدت قوی و جهت تقویت مدیریت مدیران موسسات توسط استاد آقای محمود رضا ابراهیمی و خانم مریم نیاکان برگزار شد به پایان رسید.