خانه موسسه هدای اندیشه برگزاری امتحان پایان دوره سطح اول گروه پنجم آموزش مربیان برنامه فبک 94/1/31

برگزاری امتحان پایان دوره سطح اول گروه پنجم آموزش مربیان برنامه فبک 94/1/31

برگزاری امتحان پایان دوره سطح اول گروه پنجم آموزش مربیان برنامه فبک 94/1/31

به گزارش روابط عمومی هد ای اندیشه امتحان پایان دوره سطح اول گروه پنجم آموزش مربیان برنامه فکر پروری برای کودکان(فبک) در تاریخ 94/1/31 برگزار شد و 13 نفر از دانش پژوهان این دوره در امتحان شرکت نمودند.